Panoraam

Keskkonnamõju

Keskkonnamõju jaotatakse tinglikult kolmeks. Mõju loodus-, sotsiaalsele- ja majanduslikule keskkonnale. Mõju sotsiaalmajanduslikule keskkonnale käsitletakse enamasti ühiselt. Kaevandustegevus on väga olulise keskkonnamõjuga tegevus.

Looduskeskkond:
- põhjavee alanduslehtri mõju veerežiimil ja elupaikadele;
- kaevandamise lõpetamisel ja kaevealade veega täitumisel muutused selle keemilises koostises;
- karjääriviisilise kaevandamise puhul elupaikade hävimine;
- karjääriviisilisel kaevandamisel peale kaevandamise lõppemist eluslooduse mitmekesisuse vähenemine;
- allmaakaevandamise kommunikatsioonide mõju elusloodusele, eriti inimpelglikele liikidele;
- kaevandusest väljapumbatava vee mõju pinnaveekogudele ja nende elustikule;
- jäätmete ladustamise alade äärmiselt vaene liigiline koosseis;
- diktüoneemaargilliidi sattumine puistangutesse ja sellega tekkiv mõju elusloodusele;
- maapinna langatuste mõju elusloodusele;
- müra, vibratsiooni jne. mõju elusloodusele;
- võimalikest avariidest või lohakusest tekkida võiv keskkonnareostus.

Sotsiaalmajanduslik mõju:
- põhjavee alanduslehtri mõju elanikele ja ettevõtlusele (kaevude kuivaksjäämine ja ühisveevärgi mõju);
- karjääriviisilise kaevandamise puhul põllumaa hävimine;
- veerežiimi muutuse mõju põllumajandusele;
- mõju piirkonna kinnisvara väärtusele;
- piirkonna monofunktsionaalsuse oht;
- piirangud alternatiivsele ettevõtlusele;
- mõju piirkonna kuvandile;
- mõju piirkonna elanike tervisele ja nende varale;
- võimalikest avariidest või lohakusest tekkida võiv oht inimeste tervisele või varale.

Lisainfo:

http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=419850/Lisa9KSH.pdf