Panoraam

Seadusandlus

Maapõueseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/1011618?leiaKehtiv

Üleriigilise tähtsusega maardlad.
https://www.riigiteataja.ee/akt/912187

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu kord.
https://www.riigiteataja.ee/akt/912187

Nõuded maavaravarude kategooriatele ja maavaradele ja maavaravarude kasutusalade nimistu.
https://www.riigiteataja.ee/akt/891302

Keskkonnatasude seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/116052013014

Riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad.
https://www.riigiteataja.ee/akt/109102012011

Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist.
https://www.riigiteataja.ee/akt/109102012012

Tööstusheite seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/116052013001

Alltegevusvaldkondade loetelu ning künnisvõimsused, mille korral on käitise tegevuse jaoks nõutav kompleksluba.
https://www.riigiteataja.ee/akt/111062013019

Välisõhu kaitse seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/123122013072

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/121122011015

Tegevusvaldkondade, mille puhul tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang täpsustatud loetelu.
https://www.riigiteataja.ee/akt/108052012012